+32498499630 contact@fabiovinago.be

Algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden & privacy Fabio Vinago

 

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Fabio Vinago en de klant of de opdrachtgever. Door de plaatsing van een bestelling erkent de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fabio Vinago en deze te aanvaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend indien deze tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Offertes, contracten, bestellingen

Alle aanbiedingen en offertes van Fabio Vinago naar de klant toe zijn vrijblijvend. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor andere en toekomstige opdrachten. Offertes zijn bindend wanneer de opdrachtgever zijn/haar goedkeuring geeft per e-mail, een andere indirecte vorm van communicatie (sms, Whatsapp, email of andere vormen waarmee kan angetoond worden dat de klant/opdrachtgever zijn of haar goedkeuring verleent) of deze ondertekend met vermelding van datum, handtekening en gevolgd door gelezen en goedgekeurd. Deze bindende offerte vervangt alle eerder en/of mondelinge akkoorden en dient als een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Fabio Vinago wordt bevestigd en daartegen binnen de 7 werkdagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van de opdracht gelden. Mondelinge afspraken en bindingen binden Fabio Vinago enkel als deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. Licenties en sublicenties

Voor het ontwerp van orakel- en waarzegkaarten, Tarotkaarten of andere orakelsystemen, werkt Fabio Vinago met cessie (het verkoop en afstand doen van de auteursrechten), of een consessie (een licentie die gelijk staat als het ‘verhuren’ van creatieve uittingen voor publicatie of vertalingen). Deze elementen (inclusief de exploitatierechten- of plichten en vergoedingen), worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Voor de aanvraag van een licentie, dient gebruiker het ‘autorisatieformulier‘ in te vullen. 

Indien gebruiker reeds ontworpen werken van Fabio Vinago wenst te gebruiken op een website, schriftelijk of in een andere vormen van online- of offline gebruik, dient gebruiker hiervoor de schriftelijke toestemming te vragen aan Fabio Vinago. Fabio Vinago behoudt tevens het recht om een vergoeding te hanteren bij het gebruik van ontwerpen, creaties van o.a.: orakel- en waarzegkaarten, geschreven teksten, Tarotkaarten of andere orakelsystemen waar Fabio Vinago de autersrechten van bezit. Raadpleeg ons ‘reproductie- en gebruikersbeleid‘ voor meer informatie. 

Bij misbruik en misleiding van de geldende copyright wetgeving, zullen juridische stappen van kracht zijn. Enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.

4. Levering, diensten en correcties

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing gegeven en bindt Fabio Vinago niet. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, prijsvermindering of het ontbinden van de bindende offerte. Bij laattijdige levering door de opdrachtgever van teksten, tekeningen, clichés of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de klant aan Fabio Vinago afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft Fabio Vinago het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen (grafisch ontwerp), alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

Verpakkingskosten en verzendingskosten vallen ten laste van de klant. Wenst de opdrachtgever een andere soort regeling mbt verzending van de goederen, dan vallen deze kosten ten laste van de klant. De goederen reizen steeds onder de verantwoordelijkheid en de risico van de klant. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade, ontbreken of verliezen van goederen. Bij de bindende offerte gelden 2 correctierondes. Elke overige aanpassing en/of correctie daarbuiten die niet schriftelijk is overeengekomen valt ten laste van de klant en dient vergoed te worden door de klant aan Fabio Vinago.

5. Facturatie en betaling

Fabio Vinago behoudt het recht om een voorschot van 30% aan te rekenen op de totaalprijs van de werkzaamheden. Alle facturen dienen uiterlijk 14 dagen na facturatiedatum voldaan te worden op volgende gegevens:

Fabio Vinago
IBAN: BE60 0018 0616 6470
BIC: GEBABEBB
MEDEDELING: naam en factuurnummer

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 3 dagen na de zending van een aanmaning (schriftelijk op per mail), zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag en met een minimum van €40,00. De klant kan zich niet beroepen om de betaling uit te stellen bij meerdere leveringen van diensten. Elke bindende offerte en factuur dient apart voldaan te worden zoals vermeld staat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de aantal leveringen. Bij gemis van betaling van de factuur of één van de facturen op de vervaldag, behoudt Fabio Vinago zich het recht de onmiddellijke betaling op te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering volgens de bindende offerte tussen de klant en Fabio Vinago.

6. Aansprakelijkheid

Fabio Vinago verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering (drukwerk) en het verkeerd aanleveren van teksten en beelden door de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om teksten en ontwerpen zorgvuldig na te kijken en te verifiëren voor ‘goed voor druk’. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van materiaal die bestaat uit: teksten, beelden, illustraties en andere grafische elementen. De opdrachtgever dient zelf met een gewetensvolle insteek de copyright wetgeving te respecteren. Eventuele gebruikte teksten, beelden, illustraties of andere grafische elementen die eigendom zijn van iemand anders en die de klant toevertrouwt aan Fabio Vinago vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Fabio Vinago kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant grafische werkzaamheden die verricht zijn door een ander ontwerpbureau laat restylen, aanpassen, moderniseren of veranderen door Fabio Vinago.

7. Intellectueel eigendom

Alle aangeleverde teksten, beelden, grafische ontwerpen door de klant blijven eigendom van de klant. Alle onderdelen die gecreëerd zijn door Fabio Vinago blijven eigendom van Fabio Vinago. Dit heeft betrekking op alles dat uit onze database komt:  royality vrije beelden, illustraties, templates en lettertypes. Ontwerpen zijn pas eigendom van de klant wanneer de volledige factuur van de bindende offerte voldaan is. Fabio Vinago behoudt het recht om ontwerpen te gebruiken voor portfolio en realisatie doeleinden op onze website of social media kanalen. Indien de klant dit niet wenst wordt deze verzocht dit schriftelijk of via email te vermelden.

8. Klachten

Iedere klacht moet aangetekend of schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de diensten en/of leveringen worden overgemaakt. De klant die de geleverde diensten en/of leveringen niet binnen deze acht dagen op degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld deze aanvaard en goedgekeurd te hebben. Indien de klant nalaat de diensten en/of levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf de datum van verzending. Ieder geschil met betrekking tot Fabio Vinago vallen onder het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.

9. Zakelijke gesprekken

Zakleijke en adviserende gesprekken bedragen €105. Indien de klant/opdrachtgever in zee gaat met Fabio Vinago, dan wordt het bedrag van €105 in mindering gebracht op de totale eindfactuur.

Privaybeleid

Door het gebruik van de diensten van Fabio Vinago gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van Fabio Vinago naar haar gebruikers toe.

1. Procedure voor dataverzameling en opslag van persoonlijke gegevens

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van Fabio Vinago verstrekt via onze website: via webformulieren, contactformulieren, e-mailadressen worden gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie heeft verstrekt. Fabio Vinago kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de grafische diensten die worden aangeboden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail (contact@fabiovinago.be). De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het ge-bruik van de diensten van Fabio Vinago. Fabio Vinago zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij het voor de gebruikers van Fabio Vinago of personen die met ons een samenwerkingsverband hebben afgesloten.

2. Met welk doel en op basis van welke gronslag verwerken wij persoonsgegevens

Voor volgende doeleinden worden de gegevens ver- werkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn.

  • Het gebruik van onze diensten op onze website www.fabiovinago.be
  • Het versturen van emails zij het via contact@fabiovinago.be of door het invullen van het contact formulier of ander webformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie dient mee te delen.
  • Het inschrijven op onze nieuwsbrief (waar gebruiker zichzelf voor kan afmelden), het reageren op blogberichten.
  • Offertes en facturatie die tussen Fabio Vinago en gebruiker zijn afgesloten. Deze gegevens blijven strikt persoonlijk en worden niet gedeeld met derden.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, bij het aanvragen van een offerte, adresgegevens, woonplaats (enkel voor gebruikers die een offerte aanvragen), facturatie na het leveren van grafische diensten.

4. Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Fabio Vinago bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Deze zijn bedoeld tot het realiseren van een correcte en vlotte samenwerking. Ze worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor gebruiker deze verstrekt heeft. Voor inschrijvingen op onze nieuwsbrief en/of op onze blog pagina dien je je handmatig uit te schrijven. Onder iedere ontvangen nieuwsbrief en blogbericht heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Indien dit niet lukt kan u een e-mail richten naar Fabio Vinago (contact@fabiovinago.be). Je dient je te identificeren aan de hand van een identiteitsbewijs waar duidelijk jouw rijksregisternummer of BSN op vermeld staat.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op verzoek van de gebruiker kunnen persoonsgegevens opgevraagd, veranderd of verbeterd worden naar juistheid. In dit geval dient de gebruiker een e-mail te richten naar contact@fabiovinago.be. Om zeker te zijn dat de aanvraag door de juiste persoon is verricht, dient de gebruiker zich te identificeren met zijn/haar identiteitskaart waar het rijksregisternummer of het BSN nummer duidelijk op vermeld staat. Fabio Vinago zal gebruiker steeds op de hoogte brengen over het verwerken van zijn/haar perssonsgegevens.

6. Melden van datalekken

Wanneer een datalek plaatsvindt zal dit door Fabio Vinago worden gecommuniceerd met de betrokken partijen. Mits er voldoende passende technische maatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn, voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de gegevens. Op deze manier wordt de privacy voor gebruiker gewaarborgd.

7. Samenwerking
Fabio Vinago

De relatie tussen Fabio Vinago en en gebruiker is vertrouwelijk. Onderlinge samenwerkingsovereenkomsten, bindende offertes tussen Fabio Vinago en gebruiker blijven strikt persoonlijk. Deze samenwerkingsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten worden niet met derden gedeeld.

8. Diensten van Fabio Vinago

De diensten die aangeboden worden door Fabio Vinago zijn betalend voor gebruiker. Dit heeft betrekking op grafische werkzaamheden en drukwerk. Hiervoor geleden onze algemene verkoopsvoorwaarden die gebruiker op onze website kan raadplegen (www.fabiovinago.be). Deze betalende diensten worden enkel voldaan via een officiële factuur die gebruiker per e-mail zal ontvangen. Online betalingen (waaronder Pay-Pal) worden door Fabio Vinago niet aanvaard. Privé gegevens van gebruiker via facturatie, offertes en boekhoudkundige doeleinden (persoonlijke gegevens), blijven vertrouwelijk.

9. Strikte privacybeleid

Fabio Vinago is een geregistreerde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket, en hanteert de nieuwe privacy wet van 25 mei 2018. Tevens is het verboden voor gebruikers om teksten, beelden, portfoliocreaties of andere content te kopiëren, te verveelvoudigen of te misbruiken. Bij het kopiëren van teksten, content, beelden of ander visueel of tekstueel materiaal van Fabio Vinago zullen juridische stappen van kracht zijn die vallen onder het Belgische recht, enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.

10. Veranderingen van de privacywet

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywetgeving.

Fabio Vinago
Oordegemsesteenweg 3 
B-9230 Wetteren
+32 (0) 498 49 96 30
contact@fabiovinago.be
www.fabiovinago.be
BTW: BE0670.535.066